Algemene voorwaarden Groninger Marktendagen

Aanmelden voor Groninger Marktendagen Groninger Marktendagen heeft verschillende markten. Afhankelijk van de markt waaraan u wilt deelnemen gaat het om een aanmeldformulier (Google docs), aanmelden via de website van een partner of door een mail te sturen naar de partners. Het aanmeldproces is ook in de vervolgstap anders per markt. Voor de ene markt vindt er een selectie plaats en voor de andere markt is de aanmelding ook gelijk definitief waarna ook gelijk de factuur volgt. Bij de markt waar een selectie plaatsvindt krijgt u een vervolgbericht waarna daarna de factuur volgt. Is een markt vol? Dan krijgt u een afwijzing en wordt u geplaatst op de wachtlijst.  

Betalen deelnameGroninger Marktendagen

Per bank, betaling 4 werkdagen voorafgaand aan de markt. Bedrag niet voldaan? Dan heeft u geen toegang tot het marktterrein. 

AfmeldenGroninger Marktendagen (bij overmacht)
Alleen per email naar info@groningermarktendagen.nl
Tot 5 dagen voorafgaand aan de markt, kunt u kosteloos annuleren.
Afmelden 1-4dagen voorafgaand aan het evenement betaald u de kosten voor de kraam ex BTW. 

Overige“spelregels”

·      Indelingen toewijzing wordt bepaald door Groninger Marktendagen, waar de organisatie uiteraard wel rekening houdt met wensen en spreiding van het aanbod op het evenemententerrein
·      Groninger Marktendagen en partners mogen deelnemers weren op basis van aanbod. Daarnaast moeten de deelnemers zich ook houden aan het assortiment wat op voorhand wordtdoorgenomen en waar toestemming voor wordt verleend.
·      GroningerMarktendagen hoort graag tijdig of u gebruik wilt maken van eenstroomaansluiting. Stroom wordt dan in voorzien, deelnemers moeten zelf debenodigde haspels en verloopstukken meenemen
·      Organisatie& partners, verkeersregelaars, EHBO, gemeente, brandweer en overige hulpverleningsdiensten stellen vooraf regels op waar deelnemers en bezoekers zich aan moeten houden
·      Deelnemers dienen op tijd aanwezig te zijn en ook pas te starten met afbouw nadat het evenement is afgelopen. Hanteer dus de markttijden.
·      Het marktterrein wordt schoon opgeleverd en de organisatie van Groninger Marktendagen wil het terrein ook graag weer schoon opleveren. Laat de standplaats schoon achter en neem afval en overtollige goederen mee naar huis.
·      Verkoop van eten en drinken en verspreiden van folders en flyers is niet toegestaan zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie
·      Hondenzijn toegestaan, mits aan de lijn
·      De organisatie van Groninger Marktendagen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade door de wederpartij, personeel, bezoekers of door diefstal of vernieling door derden.
·      GroningerMarktendagen heeft het recht om de algemene voorwaarden zonder aankondiging aante passen of onderdelen toe te voegen
·      Mocht hetvoorkomen dat er op Groninger Marktendagen een situatie voordoet die niet staatomschreven in de algemene voorwaarden, dan is de uitspraak van de organisatiebindend.

Disclaimer voor groningermarktendagen.nl

Paul van Put Events (Kamer van Koophandel: 1142533), hierna te noemen Groninger Marktendagen, verleent u hierbij toegang tot https://groningermarktendagen.nl  ("de Website") en https://community.eventerz.nl/  (“de Community”) en nodigt u uit de website te bekijken.

Door het bekijken van de Website en het gebruiken van de informatie die middels de Website wordt getoond, bent u een gebruiker van de Website en stemt u in met deze voorwaarden.

Alle gegevens op deze website zijn puur bedoeld ter algemene informatie en hier kunnen geen rechten uit ontleend worden. Groninger Marktendagen heeft het recht de gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen. Groninger Marktendagen is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van aanpassingen van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
Groninger Marktendagen draagt uiterste zorg voor het juist samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van de Website. Groninger Marktendagen staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. Aan deze website kunt u geen enkele rechten ontlenen.

Groninger Marktendagen is nimmer aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit het gebruik van de website of het niet kunnen bereiken van de website.

Op deelname aan de Groninger Marktendagen zijn de Algemene Voorwaarden van Groninger Marktendagen van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Groninger Marktendagen. https://groningermarktendagen.nl

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Groninger Marktendagen.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Groninger Marktendagen oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het mailadres. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Groninger Marktendagen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten / Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten met betrekking tot de informatie die gepresenteerd wordt op de Website worden voorbehouden. Voor gebruikers van de Website is het niet toegestaan om de informatie voor eigen gebruik over te nemen, op enige wijze openbaar maken, gedeeltelijk noch als geheel, te verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar te stellen, zonder vooraf uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Groninger Marktendagen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

De intellectuele eigendomsrechten van alle informatie op de Website liggen bij Groninger Marktendagen of licentiegevers. Door verstrekken van informatie verkrijgt Groninger Marktendagen een onbeperkt, niet-exclusieve, mondiale en kosteloze licentie om de verkregen informatie te gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken met betrekking tot bezoek en/of deelname aan Groninger Marktendagen. Tevens is Groninger Marktendagen met deze licentie bevoegd om de informatie aan derden te verstrekken en derden deze bestanden te laten verveelvoudigen.

Met het bezoeken van de Website aanvaardt en erkent u de mogelijkheid van gebruik van de door u geplaatste informatie door overige bezoekers. Groninger Marktendagen is nimmer aansprakelijk voor naleving door overige gebruikers van uw rechten en Groninger Marktendagen is nimmer aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit. Met het plaatsen van informatie op deze website, staat u in voor de door u verstrekte informatie, bent u de volledige rechthebbende van deze informatie en bent u bevoegd de hiervoor genoemde verstrekking te verlenen.Het is niet toegestaan de rechten van derde te schenden. Indien iemand van mening is dat er sprake is van een inbreuk, dan kan deze dat melden op het onderstaande emailadres.  Derde(n):Indien u via een link of anderzijds via deze website een website van derden raadpleegt, wijst Groninger Marktendagen u erop dat deze informatie wordt verstrekt aan de derde partij. Groninger Marktendagen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van enige websites van derden dan wel inhoud van deze website afkomstig van derden. Het linken of koppelen naar deze websites en de inhoud hiervan houdt geen bekrachtiging daarvan in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van websites van derden of de inhoud daarvan kan een inbreuk op de rechten van deze derde opleveren, waaronder deze van intellectueel eigendom en privacy.

Ontzegging:
Groninger Marktendagen is bevoegd eenieder de toegang tot de Website te ontzeggen, en indien nodig het gebruik van de Website gedeeltelijk, al dan niet in het geheel te beperken. Groninger Marktendagen heeft tevens het recht iedere toegang tot de Website te monitoren.

Vrijwaring:
Indien Groninger Marktendagen, of werknemers, leveranciers, partners, licentiehouders of de auteur van deze disclaimer gerechtelijk of buitengerechtelijk wordt aangesproken door derden wegens of ten gevolge van uw gebruik van de Website, de door u geplaatste informatie, dan wel de door u verstrekte licentie, vrijwaart u reeds nu en op eerste verzoek Groninger Marktendagen of de partner.

Voor eventuele vragen met betrekking tot deze disclaimer of website kunt u zich wenden tot Eventerz, te bereiken op: info@groningermarktendagen.nl  

© 2022, Groninger Marktendagen, Groningen.Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.